15.1 Alfabetisch lexicon

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Alle

ACA

Academic Cooperation Association

http://www.aca-secretariat.be

academiejaar

academiejaar

Een periode van een jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar.  De precieze aanvangsdatum wordt bepaald door het bestuur van de betrokken hogeschool of universiteit.  Van de vaste duur van een jaar kan uitzonderlijk afgeweken worden indien het instellingsbestuur beslist de start van het academiejaar ofwel te vervroegen ofwel te verlaten.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009academisch gerichte bacheloropleiding

academisch gerichte bacheloropleiding

Bacheloropleidingen, georganiseerd door universiteiten of hogescholen, die studenten brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder.  Deze opleidingen hebben als hoofddoelstelling het doorstromen naar een masteropleiding.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009academisch onderwijs

academisch onderwijs

Hogeronderwijsopleidingen die gericht zijn op de algemene vorming en op de verwerving van academische of artistieke kennis en competenties eigen aan het functioneren in een domein van de wetenschappen of van de kunsten.  Academisch gerichte opleidingen zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd.

In het academisch onderwijs worden volgende opleidingen aangeboden:

 • aan universiteiten en hogescholen: de academisch gerichte bacheloropleidingen en de masteropleidingen,
 • aan universiteiten: de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009accreditatie

accreditatie

De bevestiging dat een opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten.

bron: Hoger onderwijs in vlaanderen, Informatiebrochure 2011AEGEE

Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe / European Students’ Forum

http://www.aegee.org

afstandsonderwijs

afstandsonderwijs

Het onderwijs dat bijna uitsluitend met behulp van multimedia wordt verstrekt, waardoor de student niet aan een bepaalde plaats van onderwijsverstrekking gebonden is.

bron: Hoger onderwijs in vlaanderen, Informatiebrochure 2011afstudeerrichting

afstudeerrichting

Een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van ten minste dertig studiepunten.

bron: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011AIESEC

Association International des Etudiants en Sciences Economique et Commerciales

http://www.aiesec.org

AMPEI

Asociasion Mexicana para la Educacion Internacional

http://www.ampei.org.mx

APAIE

Asia-Pacific Association for International Education

http://www.apaie.org

associatie

associatie

Een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit volgende verplichte leden:

 • enerzijds een rechtspersoon verantwoordelijk voor een universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen kan aanbieden, en
 • anderzijds ten minste één rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschool.

De universiteit en de hogescho(o)l(en) kunnen bevoegdheden aan de associatie overdragen.  Zij dragen ten minste bevoegdheden over inzake een aantal aangelegenheden, opgesomd in artikel 101 van het structuurdecreet.  De associatie is belast met de opmaak van een algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009

 

 

Een samenwerkingsverband tussen één universiteit en ten minste één hogeschool.

bron: Hoger onderwijs in Vlaandere, Informatiebrochure 2011BA-na-BA-opleiding

bachelor-na-bacheloropleiding

Een bacheloropleiding die enkel rechtstreeks openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn van een diploma van een andere bacheloropleiding.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009BA-opleiding

bacheloropleiding

Een opleiding in het academisch onderwijs of in het hoger professioneel onderwijs, die aansluit bij het secundair onderwijs, en waarvan de studieomvang ten minste 180 studiepunten bedraagt.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009bewijs van bekwaamheid

bewijs van bekwaamheid

Het bewijs dat een student op grond van EVC's of EVK's de competenties heeft verworven eigen aan:

 • het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academsch onderwijs, of
 • het masterniveau, of
 • een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen.

bron: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011bi-diplomering

bi-diplomering (double / multiple degree)

In het geval van bi-diplomering ontvangt de student een diploma van de twee instellingen waaraan hij of zij een deel van de opleiding heeft gevolgd. Beide instellingen bieden dus de volledige opleiding aan, maar de student heeft wel de keuze om een deel van de opleiding te volgen aan een andere instelling.BIVR

Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister


BTC

Belgisch ontwikkelingsagentschap

http://www.btcctb.org

credit mobility

credit mobility

A mobile student has gained at least one credit on returning to his / her home institution with the institution being aware that the student has been mobile. Credit mobility takes place within the programme the student is completing.

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010creditbewijs

creditbewijs

Dit bewijs vormt de erkenning van het feit dat een student de competenties verbonden aan een opleidingsonderdeel heeft verworven.  Deze erkenning wordt vastgesteld in een document of een registratie.  De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden aangeduid als credits.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009creditcontract

creditcontract

Dit is een contract dat je als student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling.  Hiermee schrijf je je als student in met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor één of meer opleidingsonderdelen.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009CVO

Centrum voor Volwassenenonderwijs


DGOS

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/

diplomacontract

diplomacontract

Dit is een contract dat je als student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling.  Hiermee schrijf je je als student in met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of voor een volledig schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009diplomamobiliteit

diplomamobiliteit

degree mobility - A student has been awarded a degree in a country that is different from one in which he / she has been awarded a qualification prior to the latest degree.

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010dubbele diplomering

dubbele diplomering

Is een synoniem van: bi-diplomering.

 

In het geval van bi-diplomering ontvangt de student een diploma van de twee instellingen waaraan hij of zij een deel van de opleiding heeft gevolgd. Beide instellingen bieden dus de volledige opleiding aan, maar de student heeft wel de keuze om een deel van de opleiding te volgen aan een andere instelling.DVZ

dienst Vreemdelingenzaken


EACEA

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Het EACEA is verantwoordelijk voor het beheer van bepaalde delen van de EU-programma's inzake onderwijs, cultuur en audiovisuele materies.


http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

EAIE

European Association for International Education

http://www.eaie.org

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System


EER

Europese Economische Ruimte


EHEA

European Higher Education Area

Europese HogeronderwijsruimteENQA

European Association for Quality Assurance in Higher Education

http://www.enqa.eu

EPOS

Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking

Nationaal agentschap Vlaanderen voor het LLP-programma (Lifelong Learning Programme).


http://www.epos-vlaanderen.be

Erasmus

Erasmus

Erasmus is een onderdeel van het Leven Lang Leren-programma en is bedoeld om:

 • Europese activiteiten van hogeronderwijsinstellingen te ondersteunen,
 • de mobiliteit en uitwisseling van studenten, docenten en stafleden te bevorderen.

http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=238

Erasmus Belgica

Erasmus Belgica

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de gemeenschappen van België te bevorderen.  Het biedt aan universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere gemeenschap door te brengen.


http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=322&ArticleID=202&sng=1

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus

Het programma biedt financiële steun aan instellingen en beurzen aan individuen.

Financiering is mogelijk voor:

 • Europese gemeenschappelijke master- en doctoraatsopleidingen,
 • partnerschappen met niet-Europese hogeronderwijsinstellingen, en beurzen voor studenten en academici,
 • projecten om het Europees hoger onderwijs wereldwijd te promoten.

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

Erasmus Mundus External Cooperation Window

Erasmus Mundus External Cooperation Window

Dit programma is gericht op samenwerking binnen hoger onderwijs tussen de Europese Unie en de rest van de wereld.  Dit gebeurt via partnerschappen en institutionele samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen en via een mobiliteitsschema voor studenten op bachelor, master en (post-)doctoraatsniveau. Ook voor academici is er mobiliteit mogelijk op vlak van onderwijs, training en onderzoek.


http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=326&ArticleID=205&sng=1

ESF

Europees Sociaal Fonds

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_nl.htm

ESN

Erasmus Student Network


EURASHE

European Association of Institutions in Higher Education

http://www.eurashe.eu

Eurydice

information on education systems and policies in Europe

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

EVC

eerder verworven competentie

Een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, verworven door middel van leerprocessen, die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

brond: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011EVK

Eerder Verworven Kwalificaties


examen

examen

Dit is een contract dat je als student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling.  Hiermee schrijf je je als student (onder de door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden) in voor het afleggen van examens met het oog op het behalen van een graad of een diploma van een opleiding, of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen.

bron: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011examencontract

examencontract

Dit is een contract dat je als student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling.  Hiermee schrijf je je als student (onder de door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden) in voor het afleggen van examens met het oog op het behalen van:

 • een gaad of een diploma van een opleiding, of
 • een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009Flanders Knowledge Area

Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education

Het agentschap werd opgericht in oktober 2008 op initiatief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

De missie van Flanders Knowledge Area bestaat erin bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs en zijn kwaliteit internationaal zichtbaar te maken.


http://www.flandersknowledgearea.be

free movers

free movers

Studenten kunnen in het kader van gestructureerde programma's, al dan niet met een beurs, naar he buitenland trekken. Ze kunnen ook zonder beurs of omkadering naar het buitenland trekken voor een stage of opleiding.  Dit zijn de zogenaamde free movers.

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010generatiestudent

generatiestudent

Een student, die zich in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaams hoger onderwijs.  Het statuut van een generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009gezamenlijke diplomering

gezamenlijke diplomering (joint degree)

In het geval van gezamenlijke diplomering reiken de twee instellingen samen één (ondeelbaar) diploma uit nadat de student de gezamenlijke opleiding met succes heeft afgerond. In dit geval is er maar één opleiding meer met inbreng vanuit de betrokken instellingen. Het betreft een geïntegreerde opleiding.graad

graad

Aanduiding van bachelor, master of doctor verleend op het einde van een opleiding c.q. na promotie met de uitreiking van een diploma.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009hogeschool

hogeschool

Alleen de instellingen vernoemd in artikel 5 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, kunnen als hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap aanspraak maken op de benaming hogeschool en zich als dusdanig doen kennen.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009HOR

hogeronderwijsregister

http://www.hogeronderwijsregister.be

horizontale mobiliteit

horizontale mobiliteit

Mobiliteit binnen het curriculum.

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010IEAA

International Education Association of Australia

http://www.ieaa.org.au

IEASA

International Education Association of South Africa

http://www.ieasa.studysa.org

internationale mobiliteit

internationale mobiliteit

Mobiliteit naar of tussen buitenlandse instellingen.

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010JAFSA

Japan Network for International Education

http://www.jafsa.org

joint degree

joint degree

Is een synoniem van: gezamenlijke diplomering.

 

In het geval van gezamenlijke diplomering reiken de twee instellingen samen één (ondeelbaar) diploma uit nadat de student de gezamenlijke opleiding met succes heeft afgerond. In dit geval is er maar één opleiding meer met inbreng vanuit de betrokken instellingen. Het betreft een geïntegreerde opleiding.kwalificatie

kwalificatie

Een getuigschrift of diploma uitgereikt na het met goed gevolg voltooien van een formeel opleidings- of scholingstraject.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009kwalificatie van een graad

kwalificatie van een graad

Toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of, voor wat de graad van doctor betreft, naar een vakgebied.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009LLP

Lifelong Learning Programme / Een Leven Lang Leren

De Europese Commissie heeft een aantal van haar vroegere programma's in het domein van onderwijs en opleiding gegroepeerd in het programma Een Leven Lang Leren (Lifelong Learning Programme, LLP).


http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=246

MA-na-MA-opleiding

master-na-masteropleiding

Een masteropleiding die enkel rechtstreeks openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn van een diploma van een masteropleiding.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009MA-opleiding

masteropleiding

Een opleiding gericht op het brengen van de studenten tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of kunsten of voor de aanwending van wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen.  Een masteropleiding wordt aangeboden door een hogeschool of een universiteit in het academisch onderwijs.  De studieomvang bedraagt ten minste 60 studiepunten.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009mobiliteit

mobiliteit

Men kan verschillende soorten mobiliteit onderscheiden:

 • inkomende mobiliteit,
 • uitgaande mobiliteit,
 • horizontale mobiliteit,
 • verticale mobiliteit,
 • nationale mobiliteit,
 • internationale mobiliteit,
 • free movers,
 • creditmobiliteit,
 • diplomamobiliteit.

zie ook: de definities van elk begrip via de alfabetische klapper van het Lexicon

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010multi-diplomering

multi-diplomering

Is een synoniem van: bi-diplomering.

 

In het geval van bi-diplomering ontvangt de student een diploma van de twee instellingen waaraan hij of zij een deel van de opleiding heeft gevolgd. Beide instellingen bieden dus de volledige opleiding aan, maar de student heeft wel de keuze om een deel van de opleiding te volgen aan een andere instelling.multipele diplomering

multipele diplomering

Is een synoniem van: bi-diplomering.

 

In het geval van bi-diplomering ontvangt de student een diploma van de twee instellingen waaraan hij of zij een deel van de opleiding heeft gevolgd. Beide instellingen bieden dus de volledige opleiding aan, maar de student heeft wel de keuze om een deel van de opleiding te volgen aan een andere instelling.NAFSA

Association of International Educators

http://www.nafsa.org

nationale mobiliteit

nationale mobiliteit

Mobiliteit tussen instellingen in het eigen land.

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010NVAO

Nederlands - Vlaamse Accreditatieorganisatie

http://www.nvao.net

OOF

onderwijsontwikkelingsfonds


opleiding

opleiding

De structurerende eenheid van het onderwijsaanbod.  Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009opleidingsonderdeel

opleidingsonderdeel

Een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatietechnieken dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009PAL

Peer Assisted Learning


PCM

Project Cycle Management

Het geheel van managementactiviteiten en besluitvormingsprocedures die gebruikt worden gedurende de levenscyclus van een project, m.i.v. belangrijke taken, functies en verantwoordelijkheden, basisdocumenten en keuzemogelijkheden.PDCA-cyclus

Plan Do Act Check


professioneel gerichte bacheloropleiding

professioneel gerichte bacheloropleiding

Professioneel gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009professioneel gerichte bacheloropleiding

professioneel gerichte bacheloropleiding

Professioneel gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen.

bron: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011schakelprogramma

schakelprogramma

Een programma dat kan worden opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het hoger professioneel onderwijs uitgereikt bachelordiploma.  Het programma beoogt het bijbrengen van enige algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis.
Een schakelprogramma omvat ten minste 45 en ten hoogste 90 studiepunten.  Op basis van de resultaten van een bekwaamheidsonderzoek kan de minimumomvang worden teruggebracht op 30 studiepunten.  Indien het bekwaamheidsonderzoek ook betrekking had op de eerder verworven kwalificaties kan de instelling het schakelprogramma nog verder terugbrengen of een volledige vrijstelling van het schakelprogramma verlenen.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009studiegebied

studiegebied

Eén van de categorieën vermeld in de artikelen 23 en 24 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs Vlaanderen waarin opleidingen zijn samengebracht.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009studiegeld

studiegeld

Het bedrag te betalen door de student voor de deelname aan onderwijsactiviteiten en/of examens.

bron: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011studieomvang

studieomvang

Het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009studiepunt

studiepunt

Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009Study in Flanders

Study in Flanders

Study in Flanders is een project van Flanders Knowledge Area vzw.

Study in Flanders verstrekt informatie aan buitenlandse studenten, wetenschappers en academici over de studiemogelijkheden in Vlaanderen. Via de website kunnen informatiefiches worden geraadpleegd over de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en de anderstalige opleidingsprogramma's.


http://www.studyinflanders.be

SWOT

strenghts, weaknesses, opportunities, threaths

sterkte-zwakteanalyseTempus

Tempus

Tempus, het trans-Europees samenwerkingsprogramma voor het hoger onderwijs, bevordert de samenwerking tussen de Europese Unie en haar buurlanden in de ruime zin.


http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=323&ArticleID=203&sng=1

TESE

The thesaurus for education systems in Europe

2009 edition


http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/tese_en.php

verticale mobiliteit

verticale mobiliteit

Mobiliteit binnen de BaMa-structuur.

bron: Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs, advies over studentenmobiliteit, juni 2010VLEVA

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

http://www.vleva.eu

VLHORA

Vlaamse Hogescholenraad

http://www.vlhora.be

VLIR

Vlaamse Interuniversitaire Raad

http://www.vlir.be

VLIR-UOS

Vlaamse Interuniversitaire Raad, secretariaat voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

http://www.vliruos.be

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

http://www.vlor.be

volgtijdelijkheid

volgtijdelijkheid

De regels, vastgelegd door de instelling, die bepalen in welke volgorde je examens kan afleggen over verschillende opleidingsonderdelen of in welke volgorde je kan inschrijven voor opleidingen.  Zo zal je bijvoorbeeld maar kunnen inschrijven voor en examen afleggen van het opleidingsonderdeel 'Engels voor gevorderden' als je eerst het opleidingsonderdeel 'Engels voor beginners' gevolgd hebt.

bron: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011voorbereidingsprogramma

voorbereidingsprogramma

Een programma dat kan worden opgelegd aan een student die niet in het bezit is van een diploma dat op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de opleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven.

bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, 2008 - 2009vrijstelling

vrijstelling

Een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel betekent dat je voor dat opleidingsonderdeel geen examen meer moet afleggen.

bron: Hoger onderwijs in Vlaanderen, Informatiebrochure 2011Youth on the Move

Youth on the Move

The European Commission launched Youth on the Move, an initiative aimed at helping young people to gain the knowledge, skills and experience they need to make their first job a reality. Part of the EU's Europe 2020 strategy, Youth on the Move proposes 28 key actions aimed at making education and training more relevant to young people's need and encouraging more of them to take advantage of EU grants to study or train in another country.


http://europa.eu/youthonthemoveLees verder: 15.2   Terminologie en vertalingen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen