Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.1 Algemeen: bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake taalgebruik

De Grondwettelijke beginselen die de basis vormen om het taalgebruik te regelen betreffen het territorialiteitsbeginsel (basis artikel 4 van de Gecoördineerde Grondwet (G.W.)) op grond waarvan wordt gesteld dat in elk taalgebied in België slechts één taal de officiële taal is (en in Brussel twee talen) en het grondwettelijk beginsel van de taalvrijheid (artikel 30 G.W.). In principe heeft elke particulier de vrijheid om de taal te gebruiken die hij / zij wenst. Slechts in enkele domeinen kan deze taalvrijheid bij wet beperkt worden, waaronder het onderwijs in de instellingen die de overheid opricht, erkent of subsidieert. Een gevolg van het beginsel van de taalvrijheid is dat elke inperking op deze vrijheid beperkend moet geïnterpreteerd worden.

De Vlaamse Gemeenschap beschikt op grond van artikel 127, §1 eerste lid, 2°G.W. de quasi volstrekte bevoegdheid wat onderwijs betreft. Artikel 129 §1,2 G.W. geeft bovendien aan de gemeenschappen in beginsel ook de bevoegdheid om de taalregeling in het onderwijs te bepalen. Zij regelen het taalgebruik in de organisatie van het onderwijs en voor het uitreiken van de diploma’s. Zij kunnen de toegang tot het onderwijs afhankelijk stellen van taalvoorwaarden.

De Vlaamse decreetgever kan dus in principe de taalvrijheid aan banden leggen in het onderwijs. Dit is ook gebeurd ten aanzien van de hogescholen en universiteiten. De betreffende taalbepalingen moeten beperkend geïnterpreteerd worden in het licht van de grondwettelijke vrijheid van taal.

In principe beperkt de taalbevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap zich tot het Vlaams grondgebied en is het aan de federale wetgever om de onderwijstaal te regelen in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad en in de faciliteitengemeenten. Zowel de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor wat betreft de universiteiten, en het Grondwettelijk Hof later met een ruimere draagwijdte (dus ook voor de andere hoger onderwijsinstellingen), hebben gesteld dat de decreetgever ook bevoegd is om het taalgebruik te regelen voor de instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.


Bovenstaande informatie werd verkregen o.a. via

  • M. Van De Putte en J. Clement, T.O.R.B. 2006-2007, 223


Lees verder: 6.2   Beweegredenen van de decreetgever: interpretatie van de taalregeling
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen