Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.7.3 Artikel 91 § 3 en § 4

Deze bepaling luidt:

§ 3 - In afwijking van het bepaalde in §§ 1 en 2, kan het instellingsbestuur mastersopleidingen in een andere taal dan het Nederlands aanbieden indien het gaat om opleidingsprogramma's die specifiek in het kader van het International Course Programme van ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van buitenlandse studenten zijn ontworpen, of indien het gaat om masteropleidingen die werden geselecteerd overeenkomstig de bepalingen van een Europees financieringsprogramma ter bevordering van de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en waarbinnen multi- of gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld.

Ingeval de student kiest voor enkele in internationaal verband georganiseerde opleidingen moet hij afstand doen van elke aanspraak op het gebruik van het Nederlands. De Erasmus Mundusopleidingen werden recent in uitvoering van het Onderwijsdecreet ODXX uitgebreid met masteropleidingen die werden geselecteerd overeenkomsig de bepalingen van het Europees financieringsprogramma ter bevordering van de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en waarbinnen multi- en gezamenlijke diplomering wordt voorgesteld.
Er is ook geen recht om het examen in het Nederlands af te leggen in de context van deze opleidingen.
De taalvrijheid voor deze opleidingen is een logisch gevolg van de opzet om het hoger onderwijs in Europa aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten en het over de gehele wereld te promoten. Dit gebeurt door het ondersteunen van Europese hoogstaande gespecialiseerde masteropleidingen.
Het aantal masteropleidingen met een internationaal karakter is beperkt. De studentenpopulatie is overwegend anderstalig.

Paragraaf § 4 luidt:

In afwijking van § 1, bepaalt het instellingsbestuur de onderwijstaal in de bacheloropleidingen waarvoor de inschrijving alleen openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn van een graad van bachelor, de mastersopleidingen waarvoor de inschrijving alleen openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn van een graad van master, en in de onderwijs- en andere studieactiviteiten die als nascholing of bijscholing worden georganiseerd bedoeld in artikel 17.

Deze paragraaf betreft de vrijheid van de instellingen om in afwijking van de voorgaande bepalingen voor opleidingen die noodzakelijkerwijze volgen op een reeds behaalde initiële graad van bachelor of master de opleiding volledig in een andere taal aan te bieden. Deze vrijheid gold reeds in zekere mate in de oude regelgeving.
Decretaal moet er voor dit anderstalige aanbod geen Nederlandstalig equivalent worden georganiseerd. Er is ook geen recht om het examen in het Nederlands af te leggen.

In de jaarlijkse rapportering vindt u een overzicht van deze opleidingen. Postinitiële opleidingen worden in het kader van het internationaliseringbeleid van de instellingen meer en meer in een andere taal aangeboden. De onderwijstaal is voor alle opleidingen doorgaans het Engels op enkele uitzonderingen na. De studentenpopulatie is overwegend anderstalig.
Ook Nederlandstalige studenten kunnen vanzelfsprekend inschrijven voor dit anderstalig aanbod maar vormen nog steeds een minderheid.

 

Lees verder: 6.7.4   De bevoegdheid van de Erkenningscommissie inzake taalgebruik
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen