3.4 Conclusie

Het belang van het onderhouden van goede contacten met de personen en instellingen waar men mee samenwerkt in het kader van zijn internationaliseringsactiviteiten, zal wellicht niemand ontkennen. In het kader van een strategie op langere termijn, die verder kijkt dan de op dit moment lopende activiteiten en projecten, zal men echter verder moeten gaan. Het loont de moeite om, op een weloverwogen manier, actief tijd en middelen te investeren in de ontwikkeling van een netwerk van personen, instellingen en organisaties waarmee men een zekere mate van verbondenheid opbouwt. De ontwikkeling van een dergelijk sterk netwerk moet niet enkel, zoals vaak het geval is, gezien worden als een positief neveneffect van lopende samenwerkingen. Er moet ook, met het oog op toekomstige projecten waarvan men nu misschien het bestaan nog niet vermoedt, actief in geïnvesteerd worden. Enkel zo zal men, wanneer er zich in de toekomst specifieke opportuniteiten aandienen, klaar zijn om er tijdig op te kunnen inspelen.

Wanneer men zich bevindt in de eerste fasen van internationalisering (ad hoc, weinig gestructureerd, niet institutioneel gedragen) zullen de contacten, de samenwerkingsverbanden en de netwerken veelal persoonlijk van aard zijn. Zo bijvoorbeeld de contacten die academici onderhouden binnen hun eigen vakgebied. Ook wanneer er een echte internationaliseringsstrategie ontwikkeld wordt, blijft dit type van netwerking van groot belang, maar ontstaat er daarnaast een nood aan meer strategische netwerking op institutioneel niveau. Wat men heel vaak ziet, is dat er binnen een bepaalde instelling over de loop der jaren een veelheid aan individuele en specifieke samenwerkingsverbanden, contacten en contracten ontstaat. Er wordt op een bepaald moment dan vaak de nood gevoeld om hierin te rationaliseren, te selecteren, te clusteren. Men kan zijn beperkte aandacht en middelen immers niet richten op een te groot aantal partners tegelijk. Zo ontstaat er veelal een systeem met een kleiner aantal prioritaire partners, waar men actief in investeert. Een volwassen internationaliseringsbeleid zal onder andere een sterk engagement inhouden in een beperkt aantal strategische samenwerkingsverbanden en netwerken, waarbij men bereid is substantiële eigen middelen te investeren in de ontwikkeling en de instandhouding ervan.

 


Lees verder: 4   Theoretisch kader: Internationalisation at home
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen