Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.4.2 Controle op de uitvoering van de decretale bepalingen

Ingeval het instellingsbestuur de taal van een opleiding opgenomen in het HOR wenst te wijzigen, dient voorafgaandelijk het positief oordeel van de Erkenningscommissie ingewonnen te worden die conform met artikel 64, §4 nagaat of de voorgestelde wijziging van de taal van de opleiding voldoet aan de taalvereisten van artikel 91 en / of door de voorgestelde wijziging van benaming de toetst van de transparantie en samenhang met andere benamingen bewaard blijft.

Gelet verder op het feit dat de Vlaamse decreetgever het taalgebruik heeft geregeld in artikel 90 en 91 van het Structuurdecreet, zijn derhalve de regeringscommissarissen bij de hogescholen en universiteiten belast met de controle op de toepasselijke naleving van deze taalregelgeving, en dienen zij in samenspraak met de minister op te treden volgens de geëigende procedure ingeval een overtreding kan worden vastgesteld. De regeringscommissaris kan een beroep instellen indien hij of zij een beslissing in strijd acht met een wet of decreet, dit impliceert ook overtredingen inzake de taalwetgeving.
De Raad van State heeft terecht gesteld dat: ... aan de gemeenschappen in de gelegenheden waarvoor ze bevoegd zijn, ook de executieve bevoegdheid is overgedragen, en derhalve het toezicht op de naleving van decreten, voor zover het niet om een gerechtelijk toezicht gaat, niet meer kan worden opgedragen aan een orgaan van het rijk.
Het blijkt dat met uitzondering van enkele recente overtredingen wat de bestuurstaal betreft, door de regeringscommissarissen inzake het taalgebruik nog geen beroepen werden ingediend.


Bovenstaande informatie werd verkregen o.a. via

  • Memorie van toelichting bij het Structuurdecreet –Parl. St. 1571 (2002-2003) – nr.1
  • Advies R.v.St.,afdeling Wetgeving, 24 november 1983, Parl.St.V..R. 1981-82,nr.140/3


Lees verder: 6.5   Bestuurstaal in het hoger onderwijs
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen