Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.1 Credit transfer

credit transfer is de officiële benaming, niet credit exchange

Studentenmobiliteit is een absoluut kenmerk van de European Higher Education Area. In het Leuvencommuniqué, in 2009 uitgevaardigd door de Europese ministers verantwoordelijk voor het hoger onderwijs, werd de doelstelling naar voren geschoven dat in 2020 minstens 20 % van de afgestudeerden in Europese hogeronderwijsruimte een buitenlandse studie- of stageperiode achter de rug hebben. Deze verhoogde mobiliteit moet de kwaliteit en de diversiteit van het Europees hoger onderwijs verzekeren. Hieromtrent werd in het communiqué gesteld dat studentenmobiliteit moet gehonoreerd worden door middel van de volledige erkenning van de leerprestaties tijdens een buitenlandse studie- of stageperiode. In dezelfde ministeriële mededeling werd ook gevraagd om aandacht te besteden aan het verzamelen van de data die het moet mogelijk maken de mobiliteit te kwantificeren. Zie: Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/. Om beide doelstellingen te realiseren kan gebruik worden gemaakt van het in 1989 opgezette ECTS-systeem (European Credit Transfer and Accumulation System) en de andere daaraan verbonden transparantie-instrumenten, zijnde Course Catalogue, Learning Agreement, Transcript of Records, Diploma Supplement, ECTS Grading Table en de erkenning van buitenlandse diploma’s. Deze instrumenten faciliteren samen de academische erkenning van credits, oftewel credit transfer binnen de Europese hogeronderwijsruimte. Credit transfer is het proces waarmee een instituut certificeert dat bepaalde learning outcomes door een student behaald in en beoordeeld door een ander instituut toereikend aan de eisen voldoen van een van de programma’s die het eerste instituut aanbiedt. Er wordt hierbij niet gestreefd naar perfecte equivalentie maar naar een eerlijke erkenning gebaseerd op de learning outcomes. Dit laatste om recht te doen aan de heterogeniteit van het Europees hoger onderwijs. Credit transfer zorgt er dan ook voor dat het buitenlands verblijf van een student binnen zijn opleiding geïntegreerd kan worden, maakt het gemakkelijk om een nieuwe cyclus van het hoger onderwijs in een ander land aan te vatten, en geeft ten slotte aan hoeveel de totale Europese studentenmobiliteit bedraagt.


Ter verduidelijking van wat volgt, worden eerst de definities, in het Engels opgesteld door de Europese commissie, meegegeven van enkele kernbegrippen.

 • Credit (ECTS):
  Quantified means of expressing the volume of learning based on the workload students need in order to achieve the expected outcomes of a learning process at a specified level.
 • Learning Outcomes:
  Statements of what a learner is expected to know, understand and be able to do after successful completion of a process of learning.
 • Qualification:
  Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion of a recognized programme of study.
 • Transfer:
  The process of having credits awarded in one context recognized in another context for purposes of obtaining a qualification.

Definities overgenomen uit: European Communities, ECTS Users’ Guide, Brussels, 2009, pp. 35-36. Zie: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf.


 

Lees verder: 5.1.1   ECTS credit
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen