Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.2.3 De accreditatie van gezamenlijke programma's

Net zoals elke nationale opleiding dienen internationale gezamenlijke programma’s in Vlaanderen door de NVAO geaccrediteerd te worden om diploma’s te mogen uitreiken (art. II 134, Codex Hoger Onderwijs). Wanneer een nieuwe gezamenlijke opleiding wordt ingericht dient zij alvast de procedure nieuwe opleiding te doorlopen: eerst de macrodoelmatigheidsbeoordeling door de Erkenningscommissie, gevolgd door een toets nieuwe opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Art.II.151 laat echter de volgende uitzondering toe: opleidingen die erkend worden in de context van een Europees financieringsprogramma ter bevordering van de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en waarbinnen multi- of gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld, kunnen meteen starten als een nieuwe opleiding zonder de procedure voor de Erkenningscommissie te moeten doorlopen. Zij krijgen zonder meer een overgangsaccreditatie voor de duur van hun erkenning in de context van het Europees programma, met een maximum van zeven academiejaren.

Voor het verlopen van de accreditatieperiode zal een opleiding tijdig een externe beoordeling moeten krijgen (bv. na een visitatie door de VLUHR) om vervolgens bij positief advies opnieuw te worden geaccrediteerd.

De kwaliteitsbewaking van de opleiding (visitatie en accreditatie) slaat op het geheel van de opleiding, dat betekent dat ook componenten die eventueel exclusief door andere, in het bijzonder buitenlandse, partnerinstellingen worden georganiseerd het voorwerp van deze Vlaamse toetsen zullen uitmaken.

Het spreekt voor zich dat elke partnerinstelling in orde moet zijn met de eigen nationale of institutionele regelgeving over accreditatie van de opleiding en erkenning van het diploma.

Binnen Vlaanderen bestaan verschillende manieren om de visitatie van een internationaal gezamenlijk programma te organiseren (al dan niet met bezoek aan de partnerinstellingen). Deze dient op voorhand te worden besproken met de VLUHR.

Daarnaast bestaan ook alternatieven voor de visitatie door VLUHR: de NVAO kan het extern rapport van een andere organisatie aanvaarden in het dossier, wanneer de visitatie gebeurde in lijn met ENQA’s European Standards for the External Quality Assurance of Higher Education. De NVAO kan ook op basis van de equivalentieverklaring van de procedures (in lijn met de ECA-principes) een accreditatiebesluit van een ander (buitenlands) accreditatieorgaan overnemen. En tenslotte heeft de NVAO met bepaalde buitenlandse accreditatieorganen ook akkoorden lopen die er voor zorgen dat accreditatiebesluiten automatisch wederzijds erkend worden. De doelstelling achter deze alternatieven is het vermijden van een al te grote accreditatielast voor internationale gezamenlijke opleidingsprogramma’s, die onderhevig zijn aan de regelgeving van de verschillende landen waarin het programma wordt aangeboden.

 

Lees verder: 5.2.4   Uitzondering
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen