Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.1.2 De definitiefase

Als het projectplan is vastgelegd proberen alle betrokkenen bij het project de projectresultaten helder te krijgen. Wat moet het project precies opleveren (bv. een vormingspakket, een advies, een implementatieplan, een joint degree) en voor welke doelgroepen; welke kenmerken moeten de producten hebben (bv. onderhoudsvriendelijk, duurzaam, goedkoop); wat zijn eventuele beperkingen, rekening houdend met de context waarbinnen de producten zullen worden ingezet (een cd-rom is goedkoop in productie, maar is niet overal even bruikbaar)? In de definitiefase wordt vastgelegd aan welke criteria de producten gaan voldoen. Het is ook die eisenlijst die het toetsingskader zal vormen bij de uitvoering van het project. Het eindresultaat van deze fase is de projectdefinitie, ook wel terms of reference genoemd.


De terms of reference zijn de road map van het programma of het project. Het is de beschrijving van wat het project wil bereiken (visie, doelstellingen en resultaten), wie erbij betrokken wordt (stakeholders, rollen en verantwoordelijkheden), hoe de doelen bereikt zullen worden (strategie, middelen) en wanneer ze bereikt moeten zijn (tijdschema).

 

De terms of reference (ToR) is daarnaast ook het document dat aan de basis ligt van een contractuele relatie tussen de opdrachtgever van een evaluatie en het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.


Tips voor de projectmanager in de definitiefase:

  • Betrek zoveel mogelijk partijen al in deze fase van het project. Denk daarbij niet alleen aan de opdrachtgever, maar zeker ook aan de intermediaire en eindgebruikers van de te ontwikkelen producten.
  • Breng vooraf de randvoorwaarden in kaart en engageer je niet tot uitkomsten waarvoor de randvoorwaarden niet gerealiseerd of niet realistisch zijn.
  • Zorg dat je binnen je organisatie (en je partners binnen die van hen) de nodige afdwingbare afspraken hebt gemaakt omtrent de inzet van personeel: wie moet wanneer beschikbaar zijn voor welke taken.
  • Neem ook in deze fase al disseminatie-en mainstreamingsacties mee. Begin je communicatie- en promotie-activiteiten NU.

Zie ook verder: formulation in de project management cycle, die de wisselwerking tussen programma en project beschrijft.Lees verder: 9.2.1.3   De ontwerpfase
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen