8.2 De interculturele competentiewijzer

Met het oog op een verdere operationalisering van deze definitie, ontwikkelde CIMIC een interculturele competentiewijzer, een zelfevaluatie-instrument voor interculturele competentie waarin negen componenten worden onderscheiden. Een gedetailleerde omschrijving van deze componenten kan u terugvinden in het handboek Interculturele Competentie, uitgegeven bij Politeia in oktober 2011.

We vermelden deze componenten hier kort om een beeld te schetsen van de basiselementen waaraan de interculturele competentiewijzer (IC-Wijzer) is opgehangen. Deze componenten bestrijken basisaspecten die individuen toelaten om actief en effectief te interageren met mensen met andere achtergronden of oriëntaties. Meer bepaald gaat het om de volgende componenten:

  • culturele zelfkennis,
  • culturele flexibiliteit,
  • culturele veerkracht,
  • culturele ontvankelijkheid (receptiviteit),
  • culturele kennisverwerving,
  • culturele relationele competentie,
  • interculturele communicatieve competentie,
  • culturele conflicthantering,
  • culturele multiperspectiviteit (een breed en meervoudig cultureel perspectief).

Op basis van de kritische zelfreflectie wordt voor elk van de onderscheiden componenten een competentieniveau bepaald. Dit bekomen profiel biedt informatie over waar een persoon (bv. een student die vertrekt naar het buitenland) zich situeert in termen van zijn of haar interculturele competentie. Meer grafische voorstellingen, met de hypothetische resultaten van één bevraging op één bepaald moment vindt u in figuur 1 en 2.

De IC-Wijzer is ook opgezet als een proces, waarin deelnemers niet alleen inzage krijgen in hun sterktes en leerpunten, maar ook begeleid en ondersteund worden in de trajecten en keuzes die zij maken. Vertrekpunt is dat interculturele competentie begint dicht bij huis, maar het instrument reflecteert als zodanig ook het dynamisch karakter van zowel culturen als van de eigen interculturele competentie.

 

figuur 1: mogelijke grafische voorstelling van het bekomen profiel van interculturele competentie

De interculturele competentiewijzer

 

figuur 2: tweede mogelijke grafische voorstelling van het bekomen profiel

De interculturele competentiewijzer

De IC-Wijzer werd reeds in verschillende contexten gevalideerd, maar wordt in een pas opgestart opvolgproject dat we dit jaar (2011) starten, ook op een grotere schaal en in een specifieke context van internationale mobiliteit toegepast 1.


1. Het betreft het project IC-Catalyst, dat momenteel door CIMIC wordt uitgevoerd.Lees verder: 8.3   Interculturele competentie voor internationale mobiliteit
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen