Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.8 De taalvoorwaarden inzake toegang

Deze problematiek wordt geregeld in artikel 19-20 van het Flexibiliseringsdecreet.
Deze artikelen (zie bijlage 2) bepalen dat, zowel in de Nederlandstalige als de anderstalige opleidingen, een instellingsbestuur de toelating tot de eerste inschrijving in een opleiding aan taalvoorwaarden kan koppelen.

bijlage

  • taalregeling_bijlage 2_decretale bepalingen (download onderaan deze pagina)

Het handboek Student en recht omschrijft duidelijk de bepaling als volgt:
Om met vrucht onderwijs te volgen, moet de student de onderwijstaal kennen. De onderwijstaal is in Vlaanderen in beginsel het Nederlands. Het instellingsbestuur kan vragen dat de student voor de eerste inschrijving in de instelling zijn kennis bewijst hetzij door te slagen voor een door de instelling georganiseerde taalproef, hetzij door het feit dat hij de examens van tenminste één studiejaar in het secundair onderwijs of een opleiding, of opleidingsonderdelen met een minimale omvang van 60 studiepunten in het hoger onderwijs met goed gevolg in het Nederlands heeft afgelegd. Het decreet formuleert derhalve drie alternatieven. Wie het tweede of het derde bewijs voorlegt kan niet aan een verplichte taalproef worden onderworpen. De verplichting om de kennis van het Nederlands te bewijzen moet bij wijze van algemene maatregel en niet bij individuele beslissing worden opgelegd. Voor opleidingen die in een andere taal dan het Nederlands worden gegeven, wordt deze vereiste niet uitdrukkelijk hernomen. Een algemene maatregel is mogelijk, maar een toets van de kennis van de onderwijstaal kan ook onderdeel uitmaken van de individuele beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat daar waar die mogelijk is.

Uit de algemene praktijk blijkt dat taaltesten doorgaans niet worden opgelegd in het geval dat een bepaald opleidingsonderdeel of een keuzevak in het Nederlandstalig studieprogramma in een andere taal wordt aangeboden, maar enkel als het om een gehele opleiding betreft. De voorliggende decretale bepaling betreft in principe ook enkel de toelating tot het niveau van de opleiding en niet wat de individuele opleidingsonderdelen betreft.

De bepaling houdt ook duidelijk een facultatief karakter in. De instelling beslist in principe volkomen autonoom of ze al dan niet taalvoorwaarden aan de toegang verbindt.
De taalvereisten en de procedures met betrekking tot de toetsing van de taalkennis moeten duidelijk worden opgenomen in de onderwijs- en examenreglementen van de instellingen. Uit de rapportering blijkt dat de reglementen ook vaak in de mogelijkheid voorzien om uitzonderingen toe te staan ingeval een minimale kennis niet kan aangetoond worden.
De resultaten van de afgenomen kennistoetsen zijn meestal bindend voor het al dan niet toelaten van de studenten.
De muziekopleidingen vormen ook in dit verband een uitzondering. Voor bepaalde kunstopleidingen (vb. muziekopleiding) wordt de drempel lager gelegd of wordt geen taaltest opgelegd.
Gezien het facultatief karakter van deze decretale bepaling zijn verschillende benaderingen mogelijk, ook het niet opleggen van taalvoorwaarden is decretaal toegelaten.

Zoals hoger aangegeven kan wat het de kennis van het Nederlands betreft de instelling enkel bij wijze van algemene maatregel de taalvoorwaarden opleggen. In die zin is de autonomie van de instellingen wel aan banden gelegd. De decreetgever heeft hier expliciet het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel - dat in ieder geval van toepassing is op de relatie student - instelling - ingeschreven om willekeur te vermijden.
Ingeval de instelling een toets van de kennis van de onderwijstaal oplegt voor opleidingen die in een andere taal dan het Nederlands tot voorwerp hebben en in principe dit ook onderdeel kan uitmaken van de individuele beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, zal zij de noodzaak hiervan uitdrukkelijk moeten motiveren.


pdf taalregeling-bijlage-2-decretale-bepalingen-1.pdf (08/10/2010, 45 kB)


Lees verder: 6.9   Inspraak van de student en het gevoerde taalbeleid
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen