Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.1.5 Diplomasupplement

Het diplomasupplement is een document dat volgens een gestandaardiseerde template wordt opgemaakt en aan een hogeronderwijsdiploma wordt gehecht. Het diplomasupplement geeft een beschrijving van de aard, het niveau, de context, de inhoud en de positie van de studies die met succes zijn afgerond door de persoon die op het diploma waaraan het supplement gehecht is, genoemd wordt. Een beschrijving van het nationaal hogeronderwijssysteem waarin de gediplomeerde zijn diploma heeft behaald, moet eveneens in het diplomasupplement zijn opgenomen. Het diplomasupplement zou automatisch en gratis moeten worden uitgekeerd aan studenten op het einde van hun studieprogramma. Uit het Eurydice-rapport van 2009 over het Europees hoger onderwijs blijkt dat het diplomasupplement in alle landen, op Oekraïne na, van de Europese hogeronderwijsruimte aan diploma’s wordt gehecht. De meerderheid van de landen hebben er voor gekozen om het diplomasupplement uit te reiken in de eigen officiële taal en in het Engels. Sommige landen reiken het supplement exclusief uit in het Engels terwijl slechts enkele landen ervoor hebben gekozen het supplement alleen in de eigen officiële taal uit te reiken.
Zie: EACEA P9 Eurydice, Focus on Higher Education in Europe 2010. The Impact of the Bologna Process, Brussels, 2010, pp. 20-22, 31-37. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Vlaanderen behoort wat het diplomasupplement betreft tot de beste leerlingen van de Europese klas. Deze positie heeft Vlaanderen te danken aan het feit dat sinds 2005 het diplomasupplement wettelijk standaard en gratis aan alle hogeronderwijsdiploma’s moet worden toegevoegd. Dit werd opgelegd in art. 72 van het Flexibiliseringsdecreet (2004) waarmee art. 85 van het Structuurdecreet (2003) werd aangepast. Dit laatste artikel verplicht sindsdien er alle hogeronderwijsinstellingen toe om bij de bekrachtiging van studies de uitgereikte diploma’s te laten vergezellen van een aanduiding van de aard van de opleiding, de duur van de opleiding, het voltooide opleidingsprogramma [en de behaalde creditbewijzen], de eventueel verleende vrijstellingen en eventueel de vooropleiding en de vermelding van de instelling(en) waaraan de student de opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling of in het geval van gezamenlijke diplomering. Zie: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13425.

Over de taal van het diplomasupplement stelt de Vlaamse wetgever in art. 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen het volgende: Het diploma en het bijhorend diplomasupplement uitgereikt overeenkomstig het Structuurdecreet door een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 van het Structuurdecreet, worden verstrekt in het Nederlands. Op verzoek van de student verstrekt de ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs kosteloos en éénmalig het diploma en het diplomasupplement ook in het Engels. Voor een opleiding die overeenkomstig artikel 91 van het Structuurdecreet volledig in een andere taal dan het Nederlands wordt aangeboden, wordt het diploma en het diplomasupplement in die taal opgemaakt en ook in het Nederlands. Zie: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13526.

 

Lees verder: 5.1.6   ECTS grading table
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen