Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.1.7 Erkenning van buitenlandse diploma's

Credit transfer moet ook in een ruimere context gezien worden dan die van studentenmobiliteit tussen partnerinstellingen. Wanneer een student namelijk een cyclus van hogere studies aanvangt in het buitenland treedt eveneens een soort van credit transfer op. Het basisdiploma van de student moet namelijk erkent worden in en door het land waar de nieuwe cyclus wordt aangevat. De erkenning van buitenlandse kwalificaties is een van de basisprincipes van het Bolognaproces maar komt weinig aan bod in recente Europese adviezen. Aan de basis van de erkenning van buitenlandse diploma’s ligt de Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region die in 1997 werd opgesteld. Deze conventie stelt dat een diploma dat in een van de ondertekenende landen toegang geeft tot hoger onderwijs, ook in de andere ondertekenende landen toegang moet geven onder dezelfde voorwaarden als die voor de eigen studenten. De nadruk werd in deze overeenkomst niet langer gelegd op het streven naar equivalentie van diploma’s en opleidingen maar wel op de erkenning van de globale gelijkwaardigheid van kwalificaties. Dit wil zeggen dat terwijl vroeger bij het beoordelen van vreemde diploma’s een gedetailleerde vergelijking werd gemaakt van curricula en studiemateriaal (het zoeken naar gelijkenissen tussen diploma’s) maar dat de aandacht tegenwoordig vooral uitgaat naar een bredere vergelijking van de eindcompetenties (het erkennen van kwalificaties, van learning outcomes). Deze Europese conventie werd door België ondertekend en is in België in werking getreden op 1 september 2009. Voor een lijst van de landen die de conventie geratificeerd hebben, zie: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=165&CM=8&CL=ENG.

In Vlaanderen moet nog werk worden gemaakt van de wettelijke implementatie van de Recognition Convention. Een persoon die een erkenning zoekt van zijn buitenlandse hogeronderwijskwalificaties kan twee procedures volgen. Hij / zij kan er voor kiezen om rechtstreeks naar een instelling te stappen om zich in te schrijven voor een Vlaamse opleiding en zijn / haar buitenlandse kwalificatie als Eerder Verworven Kwalificatie (EVK) te laten beoordelen. Vlaamse hogeronderwijsinstellingen zijn niet bevoegd om buitenlandse diploma’s in het algemeen en ten aanzien van derden, volledig te erkennen. Zij kunnen dit enkel doen voor opleidingen die ze zelf organiseren: de instellingen kunnen een buitenlands diploma evenwaardig verklaren met de binnenlandse diploma’s die vereist zijn om toegang te krijgen tot een bepaalde opleiding. De Vlaamse hogeronderwijsregelgeving bevat vooralsnog geen bepalingen over de procedure of criteria die de instellingen hierbij moeten volgen. Dit maakt integraal deel uit van hun bestuursautonomie.

Bij een volledige erkenning van een hogeronderwijskwalificatie wordt de dans in Vlaanderen geleid door NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Centre, http://www.ond.vlaanderen.be/naric/). Dit centrum behoort tot het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming – Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming en maakt eveneens deel uit van het internationale NARIC netwerk, zie: http://www.enic-naric.net/. NARIC-Vlaanderen bepaalt of de kwalificatie volledig dan wel gedeeltelijk erkend wordt, en indien het laatste het geval is, welke opleidingsonderdelen / credits een persoon nog dient af te leggen om het Vlaamse diploma te verwerven. Deze erkenningsprocedure is niet alleen relevant voor het aanvangen van een cyclus in het hoger onderwijs. Ook kan het noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde beroepen het buitenlands diploma te laten erkennen. Uitvoerige informatie over deze procedure is te vinden op de website van het NARIC-Vlaanderen. Belangrijk om weten is dat bij het uitvoeren van haar taak NARIC-Vlaanderen advies vraagt aan de hogeronderwijsinstellingen. Voor veel voorkomende aanvragen is een precedentendatabank opgericht zodat de afhandeling van deze aanvragen vlotter verloopt. De Vlaamse student die zijn diploma wil laten erkennen in het buitenland moet zich plooien naar de procedures in het desbetreffende land. Het NARIC- centrum van het desbetreffende land, kan alle informatie verschaffen over de te volgen procedure. De adressen van deze centra zijn terug te vinden op de website van het internationale NARIC Netwerk: http://www.enic-naric.net.Lees verder: 5.2   Gezamenlijke programma's met dubbel en / of gezamenlijk diploma
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen