Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.2.5 Evalueren

De finale evaluatie van de kwaliteit van een project vormt het sluitstuk van de project cycle. De uitkomst van zo’n eindevaluatie – wat hebben we geleerd, wat kan beter, wat moet in volgende projecten / programma’s anders worden aangepakt – wordt meegenomen aan het begin van de cyclus bij de nieuwe programmatie. Evaluatie kan ook al plaatsvinden tijdens de implementatie van een project: een tussentijdse evaluatie heeft als doel voor de rest van de projecttermijn wenselijke bijsturingen t.a.v. het projectontwerp te suggereren. Ook ruim na afsluiting van het project kunnen evaluaties aangewezen zijn: zulke ex-post evaluaties hebben vaak tot doel het impact van een project of een groep van verwante projecten – hun gezamenlijke bijdrage tot de algemene doelstelling – te meten.

Belangrijke evaluatiecriteria voor de Europese Commissie zijn:

  • Relevantie: bv. zijn de projectdoelstellingen afgestemd op de problemen waarvoor het project de oplossing moet vormen; is het project afgestemd op de reële noden van de begunstigden / stakeholders en op de reële context waarbinnen ze opereren?
  • Effectiviteit: dragen de projectresultaten voldoende bij tot de projectdoelstelling en hebben niet-realistische assumpties daar eventueel afbreuk aan gedaan?
  • Efficiëntie: zijn de resultaten neergezet tegen een aanvaardbare kost, waren er inderdaad geen manieren om sneller, goedkoper tot dezelfde of betere resultaten te komen?
  • Duurzaamheid (sustainability): hoe waarschijnlijk is het dat de positieve effecten van het project voelbaar blijven na afloop van de externe financiering; kunnen de diensten of producten voort aangeboden worden, zijn daartoe met alle betrokkenen afdwingbare afspraken gemaakt?
  • Impact: in welke mate draagt het project bij tot de algemene (nationale of sectorale) programmadoelstellingen?
  • Innovatie: leidt het project tot nieuwe inzichten, werkwijzen, procedures of producten?
  • Aandacht voor diversiteit: vaak ingevuld als is er aandacht voor kansengroepen, in welke mate worden vrouwen, arbeidsgehandicapten, allochtonen, laaggeschoolden, werklozen, herintreders betrokken bij of begunstigd door het project?

Samenvattend: de projectcyclus weerspiegelt hoe programma’s en projecten op elkaar aansluiten en hoe de besluitvormings- en implementatieprocessen met elkaar interageren. Het managen van de cyclus (project cycle management) heeft tot doel te garanderen dat de stakeholders de beslissingen onderschrijven en dat de beslissingen gebaseerd zijn op correcte en voldoende informatie.


Project Cycle Management

is het geheel van managementactiviteiten en besluitvormingsprocedures die gebruikt worden gedurende de levenscyclus van een project, m.i.v. belangrijkste taken, functies en verantwoordelijkheden, basisdocumenten en keuzemogelijkheden.
Lees verder: 9.2.3   Tools en technieken voor de projectmanager
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen