Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.2.4 Het zoeken van aanwijzingen: de detailscreening

Onderstaande checklist bouwt verder op de elementen die reeds werden aangehaald.

 • Onderbroken lijnen, bijkomende lijnen rond bijvoorbeeld een naam als resultaat van een kopie na knip- en plakwerk.
 • Hoogteverschil in tekst die op één lijn zou moeten staan.
 • Ontbrekende foto's op diploma's of andere identiteitsdocumenten.
 • Zegels en stempels die onvolledig zijn.
 • Zegels en stempels met één helft op de foto en niets op het document, of net andersom.
 • Het gebruik van diverse lettertypes of lettergroottes in één document.
 • Onregelmatige spaties tussen woorden en letters.
 • Onvoldoende plaats voor de tekst.
 • Onvolledige tekst.
 • Slecht en foutief taalgebruik, zwakke grammatica, taalfouten.
 • Twijfelachtige kwaliteit van het officiële document (kwaliteit papier, textuur, formaat), kleur.
 • Inktkleur en kwaliteit op het origineel.
 • Onjuiste zegels, emblemen, kleuren en vormen.
 • Onjuiste of niet meer up-to-date handtekeningen (mensen die niet in functie zijn).
 • Afwijkingen in de handtekening, onderbroken lijnen.
 • Culturele en anachronistische inconsistenties (data, cf. Chinese of Arabische kalender, vermelden van namen van instellingen die eigenlijk gewijzigd zijn, namen van instellingen die gefusioneerd zijn of niet meer bestaan).
 • Vergelijk de biografische gegevens (geboortedatum, naam, geslacht) op al de documenten en verzeker je ervan dat al de documenten toebehoren aan de persoon die de toelating aanvraagt.
 • Let op discrepanties en inconsistenties in de toelatingsaanvraag (vb. verschillende geboorteplaatsen op verschillende documenten, verschillende adressen, namen, ...).
 • Let op tekenen van gecorrigeerde persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, ...).
 
 • Ken het onderwijssysteem van het land waarmee je werkt.
 • Controleer of de instelling bestaat en of de instelling bestond op het moment dat de documenten werden afgeleverd.
 • Welke instantie zorgde voor de erkenning van de instelling?
 • Let op afwijkingen in de onderwijsgegevens (aantal credits dat afwijkt van de standaardnorm, ongewoon of ander beoordelingssysteem, verschillen in het aantal jaren studie, programma's die niet meer bestaan).
 • Kijk na of de onderwijsgegevens die door de persoon zelf werden aangeleverd in de toelatingsaanvraag overeenkomen met de informatie op de officiële documenten. Indien er gegevens ontbreken vraag dan de informatie op.
 • De documenten moeten opgesteld zijn in de terminologie die gebruikelijk is in het land van herkomst. (als de term transcript voor een rapport niet gebruikelijk is, mag dat ook niet boven een document staan).
 • Controleer of het programma effectief werd aangeboden aan de instelling in de studieperiode die vermeld staat op de documenten.
 • Controleer de duur (drie jaar, vier jaar, ...) of de structuur (jaarlijks, semesters, ...) van het programma en of deze werd gewijzigd.
 • Puntenbladen die werden afgeleverd in een andere dan een officiële landstaal en niet op traditioneel formaat (zoals het origineel) met de nodige karakteristieken, zijn vaak door anderen opgesteld.
 • Verifieer of het document slechts in één taal of in meerdere talen wordt afgeleverd. In bepaalde Afrikaanse landen kunnen de documenten in het Frans en Arabisch worden afgeleverd, het Frans en Somalisch (Mauritanië, Marokko, Somalië).
 • Stel lacunes en gaten in de onderwijsgeschiedenis van de kandidaat altijd in vraag.
 • Let op numerieke afwijkingen: het aantal credits is onjuist of onvolledig, het gemiddelde percentage is mathematisch foutief, graden stemmen niet overeen met het behaalde percentage.
 • Werden de cijfers reeds omgezet naar een andere schaal, werden de vaktitels creatief vertaald?
 • Heeft de student een ongewoon aantal credits behaald?
 • Werden er zeer hoge cijfers toegekend in een land waar hoge cijfers doorgaans niet of haast nooit worden toegekend (vb. 20 / 20 in België)?
 • Zijn de documenten conform met eerdere documenten afkomstig uit het zelfde land, uit dezelfde periode? Naarmate je meer toelatingsaanvragen zal behandelen, zal deze vraag makkelijker te beantwoorden zijn aan de hand van je precedentenbestand.
 • Vraag bij twijfel originelen op en werk zo weinig mogelijk met kopieën. Maak zelf een kleurenkopie of scan van het origineel wanneer het wordt voorgelegd.
 • Indien er een ernstig vermoeden tot fraude is, leg dan de kopieën van de documenten voor aan de instelling of autoriteit de ze heeft afgeleverd. Hou het origineel altijd zelf bij.
 • Ga na wie de juiste persoon is aan de andere instelling voor de verificatie van de gegevens, en vertrouw niet op de contactpersoon die de student zelf vermeld. Krijg je geen reactie, neem contact op met de rector of algemeen directeur.
 • Maak gebruik van je bilaterale akkoorden of andere contacten in het betrokken land als bron van informatie.
 • Stel zeer specifieke en gerichte vragen over de informatie die je wil laten verifiëren.
 • Als het origineel kleurenzegels of watermerken bevat, beschrijf ze dan en vraag bevestiging van de overeenkomst met de traditionele instellingszegels.
 • Wees duidelijk betreffende de informatie die geverifieerd dient te worden (vb. data van inschrijving, juistheid van cijfers, contacturen, credituren, vakkenaanbod) of over de info die je wil krijgen (vb. een bevestiging dat het diploma werd behaald).
 • Bezorg je contactgegevens en een referentiecode van de case. Vraag de referentiecode te vermelden op de correspondentie. Wanneer de referentiecode ontbreekt op latere communicatie zou het kunnen dat er een standaarddocument werd opgestuurd. Je bent dus niet zeker dat de gegevens effectief werden gecontroleerd. Hou deze brief zeker bij. Stuur op een later tijdstip opnieuw een verzoek tot verificatie van de gegevens, maar naar een andere persoon binnen de instelling. Geef wel aan wanneer je de eerste vraag tot verificatie hebt bezorgd.
 • Geef een antwoorddatum mee en bezorg je contactgegevens.


Lees verder: 11.2.5   Fraude vastgesteld. Wat nu?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen