Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.2.4 Implementeren

Als het projectvoorstel positief beoordeeld is en de financiering is verzekerd, kunnen de projectpartners overgaan tot de uitvoering ervan volgens de vooraf vastgelegde planning. Tijdens de implementatiefase wordt de voortgang van het proces nauwkeurig opgevolgd of gemonitored. De afstand tussen wens en realiteit wordt op geregelde tijdstippen gemeten en geanalyseerd. Het is de taak van de projectmanager om manieren te bedenken die die afstand moeten overbruggen.

Basisprincipes waar de uitvoerders rekening mee moeten houden zijn:

  • Planning is nooit af: het initiële logframe (zie verder) en de activiteitenplanning worden regelmatig geactualiseerd.
  • Laat niets aan het toeval over: het projectmanagement moet ervoor zorgen dat er voldoende vaak en voldoende rigoureus wordt gecontroleerd of de uitvoering nog on-track is en, of de acties inderdaad tot de voorziene resultaten leiden. De resultaten van deze interne monitoringactiviteiten vormen op hun beurt de input voor (her)planning.
  • Laat van je horen: voortgangsrapporten bieden voldoende informatie om ook hen die niet rechtstreeks bij de projectuitvoering betrokken zijn adequaat te informeren over de mate waarin projectdoelstellingen worden bereikt binnen de daartoe voorziene tijd en met de geplande of toegekende budgetten.

Monitoring is

de doorlopende / regelmatige en systematische verzameling, analyse en gebruik van informatie voor managementcontrole en besluitvorming. Onderwerp van regelmatige monitoring vormen:

  • Activiteiten: welke activiteiten zijn uitgevoerd / in uitvoering / gepland (vs. vooropgestelde planning)?
  • Budget: lopen de uitgaven evenredig met de mate waarin projectresultaten worden gehaald?
  • Efficiëntie: Bereiken we de gewenste resultaten?
  • Effectiviteit: Dragen de resultaten voldoende bij tot het opzet van het project?
  • Context: Duiken er onvoorziene situaties op; komen de assumpties in het gedrang?

Monitoring gebeurt door het projectmanagement zelf op het niveau van het project (interne monitoring), maar ook op het niveau van het programma door de opdrachtgever of de instantie die met projectopvolging belast is (externe monitoring). In het eerste geval is het referentiekader in eerste instantie de eigen projectdocumentatie; in het tweede het regelgevend kader van het programma en vaak ook het appraisal report (zie hierboven).


Projecten die over meerdere jaren lopen, worden vaak opgedeeld in een aanvangsperiode (inception, zie hierboven: voorbereidingsfase), de hoofdperiode en een finale periode. De rapporteringsdeadlines volgen dan meestal de projectfasen.Lees verder: 9.2.2.5   Evalueren
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen