Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.9 Inspraak van de student en het gevoerde taalbeleid

De instellingen stellen een gedragscode inzake taalgebruik op.
Het betreft een code ten aanzien van de punten waarvan zij een beleidsmarge hebben. Het gaat ondermeer om een operationalisering van de begrippen: een meerwaarde en functionaliteit voor de opleiding. In deze gedragscode moet het instellingsbestuur richtlijnen geven waaraan docenten en opleidingsverantwoordelijken zich moeten houden als ze een andere taal dan het Nederlands wensen te gebruiken. De instellingsbesturen stellen, na verplichte raadpleging van de studenten, een gedragscode inzage taalgebruik op en leggen ze vast in het onderwijs- en examenreglement. De omvang van de gedragscodes verschilt ruim van instelling tot instelling. Een aantal instellingen nemen gewoon de decretale voorschriften over. Hier tegenover zijn er instellingen die grondig te werk gaan en een uitgebreide code opstellen.

De studentenraad wordt geraadpleegd alvorens de gedragscode wordt goedgekeurd. Als onderdeel van de onderwijs- en examenreglementering wordt deze gedragscode in ieder geval naderhand aan de studenten voorgelegd.
In de instellingen waar de raad van bestuur beslist heeft om studenten met stemrecht op te nemen, dient de studentenraad over de code niet geraadpleegd te worden. De studenten besturen immers mee. De studentenraad moet alleszins kunnen gebruik maken van haar adviesrecht.
In sommige instellingen wordt aangegeven dat, naar aanleiding van het jaarlijks voorleggen van de gedragscode, studenten een duidelijk standpunt verwoorden over de naleving van de vooropgestelde taalregeling.
Vaak wordt naar aanleiding van de jaarlijkse goedkeuring door studenten een enquête ingevuld in het kader van de interne kwaliteitszorg. Ook via docentenevaluaties wordt de student betrokken bij het taalbeleid, vb. wat de adequate taalbeheersing van de docenten betreft.Lees verder: 6.10   Maatschappelijk debat over de taalregeling
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen