8 Interculturele competentie en internationale mobiliteit

Auteurs: Jo Bastiaens, Joke Simons, Ingrid Huylebroeck

Het toegenomen belang van internationalisering door internationale mobiliteit, en de vertaalslag daarvan naar cijfermatige doeleinden en indicatoren, brengt het beleid, de instellingen en de opleidingen ertoe zich te beraden over zowel de interculturele voorbereiding en begeleiding van mobiliteiten, als over de interculturele leereffecten en resultaten van deze internationale mobiliteit (Bologna Experten, 2011 1). Uit heel wat eerder onderzoek (o.m. Bracke, 2007; Behrnd & Prozelt, 2011; Teiler, 2007) weten we dat internationale mobiliteit onder bepaalde voorwaarden een meerwaarde kan betekenen, zowel op vlak van persoonlijkheidsontwikkeling als voor de professionele groei. Weinig is geweten over de effecten van internationale mobiliteit op de interculturele competentieontwikkeling van studenten in opleidingen of in het beroepsveld. De inzet van de recent ontwikkelde Interculturele Competentiewijzer 2 kan bijdragen tot die kennis.

In deze sectie van het Handboek Internationalisering staan we stil bij de complexe relatie tussen internationale mobiliteit en interculturele competentie. Eerst bekijken we het concept van interculturele competentie: van waar komt het idee, hoe komen we tot een werkbare definitie, en hoe bepalen of meten we interculturele competentie in een operationele zin? In het licht hiervan beschrijven we kort de resultaten van recent onderzoek naar interculturele competenties en de ontwikkeling van de interculturele competentiewijzer. Verder hebben we oog voor de randvoorwaarden en strategieën die worden ontwikkeld voor een degelijke interculturele voorbereiding, begeleiding en opvolging die allemaal nodig zijn om tot kwaliteitsvolle internationale leerervaringen te komen. Tenslotte bekijken we het opzet van het onderzoek IC Catalyst waarin de effecten van internationale mobiliteit op interculturele competentie in kaart worden gebracht.


1. Departement Onderwijs en Vorming (2011). Internationale Mobiliteit in het Vlaams Hoger Onderwijs. Een verslag van de Bologna experten. En verder het aanvullend verslag ’descriptoren internationalisering Hoger Onderwijs.

2. De Interculturele Competentiewijzer werd ontwikkeld in het kader van een projectonderzoek, uitgevoerd door het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (CIMIC). Meer informatie over het concept van interculturele competentie en de vertaalslag naar de interculturele competentiewijzer kan worden teruggevonden in het recent uitgegeven Handboek Interculturele Competentie, uitgegeven bij Politeia (oktober 2011).Lees verder: 8.1   Interculturele competentie: what's in a name?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen