8.3 Interculturele competentie voor internationale mobiliteit

Jaarlijks trekken honderden Vlaamse hogeronderwijsstudenten op buitenlandse stage of studieverblijf. Ongetwijfeld is dit op individueel vlak een zeer bijzondere leerervaring. Maar met de toenemende vraag in het hoger onderwijs om binnen de curricula ook interculturele competentie een sterkere plaats te geven, stelt zich nu ook de vraag wat na hun terugkeer mag worden verwacht aan effecten op precies die interculturele competentie. Maakt de buitenlandervaring hen ook zodanig intercultureel competent dat zij een meerwaarde betekenen m.b.t. cruciale vraagstukken over culturele diversiteit in hun opleiding en hun (toekomstig) beroep in Vlaanderen? Terecht willen opleidingen en docenten weten in hoeverre de internationale mobiliteit van studenten hen ook op deze realiteit voorbereidt en hen ook hierin de nodige kennis, vaardigheden en attitudes meegeeft.

Over de kenmerken van studenten die naar het buitenland vertrekken in het kader van hun opleiding bestaat er al heel wat onderzoek (o.a. Teichler, 2002; Europese Commissie, 2011). Deze studies zijn vaak gefocust op mobiliteiten met het oog op het bevorderen van de Europese identiteit. Zelden vindt er een voor- en nameting plaats van de centrale kenmerken, zodat beschikbare data beschrijvend blijven en er uiteindelijk ook weinig geweten is van de concrete effecten van de mobiliteit op de student. Kenmerken zoals duur en aard van het verblijf worden vaak aangegeven als relevant, maar zelden geanalyseerd in verhouding tot andere studentenkenmerken die betekenisvol zijn voor leerprocessen, zoals bijv. de mate van zelfsturing, communicatieve vaardigheid, het gebruik van sociale media enz.

Een verruimde inzet van de IC-Wijzer in internationale mobiliteitstrajecten kan met andere woorden bijdragen tot een strategisch en actueel debat op vlak van internationalisering, en dit zowel onderzoeksmatig als beleidsmatig. Het recent opgestarte project IC-Catalyst pikt daar expliciet op in.Lees verder: 8.4   Het IC-Catalyst project
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen