Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.6.2 Methodologie voor evaluatie

Het proces van evaluatie volgt een eigen methodologie die doorheen het hele project loopt en die in grote lijnen de cyclus van Plan, Act, Check, Do gebruikt.

Heel belangrijk is dat de projectgroep evaluatie niet ziet als een afterthought bij het project, maar onmiddellijk bij de start de nodige stappen plant en onderneemt om een gedegen kwaliteitsbewaking te voorzien. Pak evaluatie aan op een gestructureerde wijze en verzamel zoveel mogelijk empirische data, liever dan een informele mondelinge feedback.

Allerlei instrumenten zoals SWOT-analyse, evaluatieformulieren, vragenlijsten etc. zijn in het verleden ontwikkeld om de projectcoördinator toe te staan om dit te doen. Daarom is het raadzaam bij de projectplanning een aparte work package te voorzien voor evaluatie en kwaliteitsbewaking.

De meest gebruikte evaluatietechnieken zijn:

  • evaluatieformulieren bv. voor vergaderingen en conferenties

bijlage:

  • projectmanagement_bijlage 24_modellen voor evaluatieformulieren van vergaderingen en conferenties (zie website, tools) (download onderaan deze pagina)

Bij de procesevaluatie van een project hoort evaluatie van de belangrijke evenementen van het project, vergaderingen en conferenties die worden georganiseerd. De evaluatie gaat zowel over de organisatie van de vergadering als over de inhoud, waarbij de coördinator telkens de feedback van de vorige vergadering gebruikt om bij te sturen naar de volgende toe.

  • vragenlijsten of enquêtes bv. voor doelgroepen en gebruikers van projectresultaten

bijlage:

  • projectmanagement_bijlage 25_model voor enquête van gebruikers van resultaten (download onderaan deze pagina)

Enquêtes zijn maar nuttig indien de resultaten ook relevante informatie opleveren. Daarom neem je enquêtes ook bij een voldoende grote groep van gebruikers af, zodat de resultaten enig statistisch belang hebben. Open vragen in enquêtes kunnen nuttig zijn, maar vragen heel veel verwerkingstijd en zijn soms moeilijk te interpreteren. Meerkeuzevragen dienen zeer zorgvuldig opgesteld te worden om onduidelijke resultaten te vermijden.

  • interviews bv. bij projectpartners en bij gebruikers

Interviews als evaluatietechniek zijn veel meer diepgaand dan enquêtes en kunnen dus heel wat informatie opleveren, maar zijn zeer tijdsintensief. Bovendien bestaat het risico dat de interviewer ook een zekere rol of input heeft in het interview, als er dan 10 interviewers zijn kan dit een vertekend beeld van de resultaten opleveren.

  • peer review bv. gedurende de ontwikkelingsfase van het project

Voor projecten waar aan curriculumontwikkeling wordt gedaan is peer review een uitgelezen instrument om op korte tijd gedetailleerde feedback over producten te verkrijgen. De critical friend die de projectpartner hopelijk is, zal via eerlijke feedback de projectresultaten positief beïnvloeden. Het documenteren van peer review als techniek kan moeilijk zijn, daarom is het nuttig om toch ook binnen de projectgroep evaluatieformulieren te hanteren. Op die manier is de peer review ook geschreven traceerbaar.

  • SWOT-analyse

SWOT-analyse was één van de eerste instrumenten voor kwaliteitsbewaking, maar bewijst nog steeds zijn nut. Het alom bekende diagram met Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kan binnen de projectgroep nog altijd een goede basis voor zelfevaluatie zijn. Tijd vrijmaken tijdens een plannings- of evaluatievergadering is dus zeker een goed idee.

  • 360 graden feedback

Deze techniek uit het bedrijfsleven gaat er om dat een project niet alleen door peer review of door een externe evaluator geëvalueerd wordt, maar ook door alle betrokkenen en stakeholders. Op die manier wordt het doelgroepenveld volledig bedekt (360°). Het resultaat van deze techniek is een cobweb chart of spinneweb dat voor alle indicatoren een zekere gradatie weergeeft.

bijlage:

  • projectmanagement_bijlage 26_voorbeeld van een spindiagram (download onderaan deze pagina)

Methodologie voor evaluatie

  • de externe evaluator

De meerderheid van internationale projecten neemt een externe evaluator onder de arm (die via de kostensoort subcontracting in dienst wordt genomen). Op deze manier kan meer objectieve feedback worden verkregen, zowel op het projectproces als over de projectresultaten. Dit alles op voorwaarde dat de externe evaluator wordt gekozen op basis van inhoudelijke en projectmatige expertise, en niet op basis van een vriendschappelijke relaties met iemand van het projectmanagement. Van een externe evaluator mag verwacht worden dat die een tweetal evaluatierapporten produceert: één gedurende de projectcyclus, en één aan het einde van het project. Deze rapporten mogen geen vrijblijvend document zijn, maar moeten binnen de projectgroep ter dege worden besproken en opgevolgd.

Aangezien de externe evaluator niet echt deel uitmaakt van de projectgroep is het wenselijk een aparte partner agreement op te stellen als subcontract waarin duidelijk opgelijst staat wat de verwachtingen zijn en welke financiële tussenkomst daartegenover staat.

Voor alle evaluatietechnieken die hierboven beschreven zijn, geldt de regel: evaluatie heeft geen enkel effect als ze niet opgevolgd wordt. De feedback die uit monitoring en evaluatie komt moet in de projectvergaderingen voldoende aandacht krijgen, besproken worden en opgevolgd worden. De aandachtspunten die hieruit voortkomen kunnen in nieuwe versies van de projectproducten worden geïmplementeerd. Pas dan vervult de evaluatie voluit de doelstellingen waarvoor ze werd opgezet.


word projectmanagement-bijlage-24a-evaluation-forms.doc (06/09/2010, 75 kB)
word projectmanagement-bijlage-24b-evaluation-forms.doc (06/09/2010, 59 kB)
word projectmanagement-bijlage-24c-evaluation-forms.doc (06/09/2010, 47 kB)
word projectmanagement-bijlage-25-model-voor-enquete-van-gebruikers-van-resultaten.docx (18/10/2010, 18 kB)
image projectmanagement-bijlage-26-voorbeeld-spindiagram.png (26/10/2010, 27 kB)


Lees verder: 9.4   Valorisatie van een internationaal project
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen