Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.4.1 Opvolging van de taalregeling

Om het taalbeleid van de instellingen te kunnen opvolgen en de huidige regelgeving inzake taal te kunnen evalueren en eventueel bij te sturen in het licht van het hoger aangehaalde evenwicht, heeft de decreetgever expliciet gevraagd aan de instellingen om jaarlijks over hun taalbeleid te rapporteren aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.
Artikel 91§5 en §6 van het Structuurdecreet betreffen de verantwoordingsplicht t.a.v. de Vlaamse overheid inzake hun taalbeleid.
Het instellingsbestuur dient na raadpleging van de studenten een gedragscode vast te stellen en op te nemen in de onderwijsreglementering. Artikel 91§6 bepaalt dat het instellingsbestuur van de universiteiten en de hogescholen in een jaarlijks verslag rekenschap moet geven over zijn beleid inzake het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands. Dit verslag moet een overzicht bevatten van de doelstellingen en resultaten onderbouwd door kwantitatieve gegevens en eveneens de wijze aangeven waarop het instellingsbestuur de desbetreffende decretale voorschriften gehandhaafd heeft.

Het besluit van 11 juni 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands (bijlage 4) geeft uitvoering aan artikel 91, § 6. In dit besluit is op gedetailleerde wijze bepaald welke onderdelen minimaal moeten vermeld worden. De verschillende onderdelen zijn:

  • anderstalige opleidingsonderdelen,
  • anderstalige opleidingen,
  • opleidingen met een internationaal karakter,
  • overzicht kennistoetsen en de gedragscode.

bijlage:

  • taalregeling_bijlage 4_BVR 11 juni 2004

Het besluit specificeert verder welke informatie (o.a. kwantitatieve gegevens) voor elk onderdeel vereist is.
De instellingen bezorgen het taalverslag aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering binnen de drie maanden na het einde van het academiejaar. Met het oog op een goed gestroomlijnde rapportering die ook in zekere zin een vergelijking toelaat inzake het taalbeleid van de verschillende instellingen wordt jaarlijks een sjabloon bezorgd als basis voor de rapportering. Op basis van de rapportering maakt de administratie jaarlijks een ambtelijk rapport met een samenvattende analyse van de gegevens.
Onderwijsdecreet XX heeft in het kader van de vereenvoudiging en het verminderen van de administratieve lasten voor onze instellingen, de afzonderlijke rapportering van de instellingen inzake taalgebruik laten opnemen in het algemene jaarverslag van de instellingen. Inhoudelijk blijft wel de taalrapporteringplicht van de instellingen dezelfde.

 
pdf taalregeling-bijlage-4-BVR-11-juni-2004.pdf (08/10/2010, 65 kB)


Lees verder: 6.4.2   Controle op de uitvoering van de decretale bepalingen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen