Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.3.1 Overzicht relevante decretale artikelen

Het Grondwettelijk Hof, zoals blijkt uit het hoger geciteerde arrest, maakt geen onderscheid wat de bevoegdheid betreft van de Vlaamse Gemeenschap om de bestuurstaal en de onderwijstaal te regelen. Beide aspecten werden dan ook geregeld in respectievelijk artikel 90 en artikel 91 van het zogenaamde Structuurdecreet.
Verder regelen artikel 19 en 20 van het Flexibiliseringsdecreet de taalvoorwaarden die in het kader van de toegang tot het hoger onderwijs kunnen worden gesteld.
In artikel 64, §4 van het Structuurdecreet wordt de procedure geregeld ingeval van wijzigingen inzake taalgebruik.
De betreffende taalbepalingen werden de afgelopen jaren slechts eenmaal beperkt aangepast via het genummerde onderwijsdecreet XX. Gezien de moeilijke oefening om een subtiel evenwicht te vinden in de bepalingen heeft de decreetgever tot op de dag van vandaag nog geen enkele fundamentele aanpassing doorgevoerd ondanks de soms wel uitdrukkelijke vraag van de hogeronderwijsinstellingen.

Artikel 90 van het Structuurdecreet (bijlage 1) stelt bondig dat de bestuurstaal in de hogescholen en universiteiten het Nederlands in.

Artikel 91 van het Structuurdecreet (bijlage 1) regelt uitgebreid de onderwijstaal. Wat de onderwijstaal betreft wordt expliciet aan de instellingen een zekere beleidsmarge gegeven in het licht van een aantal pedagogische- linguïstische en wetenschappelijke argumenten. De taalregeling voorziet in de mogelijkheid om in een aantal gevallen, en doorgaans na een expliciet gemotiveerde beslissing van het instellingsbestuur, in een andere taal te doceren.

bijlage:

  • taalregeling_bijlage 1_decretale bepalingen (download onderaan deze pagina)

Het stellen van taalvoorwaarden in het kader van de toegang tot het hoger onderwijs behoort logischerwijze ook tot de Vlaamse bevoegdheid. In de artikelen 19 en 20 van het Flexibiliseringsdecreet (bijlage 2) wordt aan de instellingsbesturen op grond van enkele criteria een vergaande autonomie gegeven om al dan niet taalvoorwaarden op te leggen aan kandidaat-studenten.

bijlage:

  • taalregeling_bijlage 2_decretale bepalingen (download onderaan deze pagina)

Bijlage 3 tot slot geeft de tekst van artikel 64,§4 weer waarin bepaald wordt dat over een door de instelling voorgestelde wijziging van taal van een in het Hogeronderwijsregister (hierna HOR) opgenomen opleiding, een oordeel van de Erkenningscommissie moet gevraagd worden.

bijlage:

  • taalregeling_bijlage 3_decretale bepalingen (download onderaan deze pagina)
 
pdf taalregeling-bijlage-1-decretale-bepalingen.pdf (08/10/2010, 62 kB)
pdf taalregeling-bijlage-2-decretale-bepalingen.pdf (08/10/2010, 45 kB)
pdf taalregeling-bijlage-3-decretale-bepalingen.pdf (08/10/2010, 51 kB)


Lees verder: 6.3.2   Toepassingsgebied
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen