Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.3.1 Stakeholderanalyse

Tijdens deze fase wordt opgelijst wie de belanghebbenden zijn van het project en worden hun respectieve belangen (potentiële opbrengsten en verliezen) gedetailleerd in kaart gebracht. In deze fase wordt ook beslist wie direct bij het project betrokken wordt en wie op een andere (welke?) wijze wordt bereikt. In de regel worden ook al potentiële projectpartners geïdentificeerd.


Stakeholders of belanghebbenden zijn individuen of groepen / organisaties / instellingen die al of niet direct en al of niet in positieve zin beïnvloed kunnen worden door de resultaten van een programma of een project.

Tot de belanghebbenden horen onder meer (maar niet uitsluitend):

 • de direct begunstigden of de primaire doelgroep(en) van het project: wie direct de vruchten plukt van het project (op het niveau van de specifieke projectdoelstelling);
 • de finale begunstigden: wie op de langere termijn (op het niveau van de algemene doelstelling van het programma) voordeel ondervindt van het project;
 • de partners: wie een rol te vervullen heeft in het project omdat ze over de geschikte expertise beschikken en samen beantwoorden aan de vereisten die door het programma aan het projectconsortium worden opgelegd.

Elk van de stakeholders heeft specifieke interesses en bezorgdheden die de projectontwerper duidelijk moet onderkennen tijdens de onderscheiden fases van de analyse. Op die manier verzekert hij maximaal institutioneel, sociaal en economisch rendement van de begunstigden en minimale negatieve zij-effecten.

De stakeholderanalyse verloopt in een aantal stappen:

 • identificatie van het algemene probleem waarrond het project draait;
 • identificatie van groepen die belangen kunnen hebben bij het potentiële project;
 • onderzoek naar de mogelijke rol, individuele interesse en capaciteit om aan het project deel te nemen voor elk van de belanghebbenden;
 • bezinning over de relaties tussen stakeholders onderling, in het bijzonder over mogelijke conflicthaarden;
 • beslissing over welke groepen rechtstreeks bij het project betrokken moeten worden (en welke op een andere manier over de projectvoortgang geïnformeerd zullen worden).

bijlage:

 • projectmanagement_bijlage 6_checklist stakeholderanalyse (download onderaan deze pagina)

De resultaten van deze analysefase kunnen overzichtelijk weergegeven worden in een stakeholdermatrix.

bijlagen:

 • projectmanagement_bijlage 7_sjabloon stakeholdermatrix (download onderaan deze pagina)
 • projectmanagement_bijlage 8_voorbeeld ingevulde stakeholdermatrix (download onderaan deze pagina)

pdf projectmanagement-bijlage-6-checklist-stakeholderanalyse.pdf (31/08/2010, 49 kB)
pdf projectmanagement-bijlage-7-stakeholderanalyse.pdf (31/08/2010, 54 kB)
pdf projectmanagement-bijlage-8-voorbeeld-stakeholdermatrix.pdf (31/08/2010, 38 kB)


Lees verder: 9.2.3.2   Probleemanalyse
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen