Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.4 Studiegeld reguliere buitenlandse studenten

Het bepalen van het studiegeld voor reguliere buitenlandse studenten aan initiële opleidingen is vastgelegd in Art.64 uit het Flexibiliseringsdecreet (30/4/2004 [14/3/2008]). Mits de bepaling gemotiveerd wordt, kan een instelling – ook voor initiële opleidingen - een verhoogd studiegeld bepalen voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan echter niet voor studenten die in aanmerking komen voor het beurstarief (inclusief studenten met een beurs van VLIR-UOS, DGOS of BTC) en voor een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn de personen met een verblijfsvergunning van onbeperkte duur in België, de personen die reeds onafgebroken een jaar wettig in België verblijven zonder dat dit wettig verblijf hen toegekend werd om te werken of te studeren, slachtoffers van mensenhandel, personen met subsidiaire beschermingsstatus, sommige kandidaat-vluchtelingen en tenslotte de personen die de toelating hebben gekregen om een persoon in één van de hiervoor opgesomde situaties te vervoegen in België.

Deze bepalingen kunnen gekoppeld worden aan Art.7 uit het Financieringsdecreet (14/3/2008 [29/1/2010]), waarin wordt opgesomd welke studenten in aanmerking komen voor de financiering van een hogeschool of universiteit. Studenten van buiten de EER komen daarbij niet in aanmerking van zodra hun aantal meer bedraagt dan 2 % van de totale studentenpopulatie die in rekening wordt gebracht voor de bepaling voor de financiering, tenzij ze behoren tot de hierboven vermelde categorieën (slachtoffers mensenhandel, kandidaat-vluchtelingen, ...), ze behoren tot de studenten die ten laste zijn van de nationale kredieten voor ontwikkelingssamenwerking of ze de nationaliteit hebben van één van de landen waarmee België of de Vlaamse Gemeenschap een cultureel akkoord hebben en binnen het kader van dat akkoord een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap krijgen.

 


Lees verder: 6   Wettelijk kader: Taalregeling hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen