Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.1.3.2 Voor vertrek in het buitenland

De aanvraag voor een studentenverblijf wordt in principe door de vreemdeling persoonlijk aangevraagd in de Belgische ambassade of op het consulaat in het land van herkomst. Volgende documenten dienen te worden voorgelegd:

1. een geldig nationaal paspoort,

2. een attest van een onderwijsinstelling in België waaruit blijkt dat de kandidaat werd aanvaard. Er zijn diverse attesten mogelijk:

 • een attest dat verklaart dat de kandidaat reeds ingeschreven werd als regelmatige student,
 • een attest dat verklaart dat de kandidaat toegelaten is tot de studies, wat betekent dat hij de selectieprocedure heeft doorlopen en voldoet aan de diplomavoorwaarden,
 • een attest van definitieve inschrijving, dat pas wordt afgeveleverd bij aankomst en nadat aan alle voorwaarden is voldaan (bewijs talenkennis, betaling inschrijvingsgelden). Het attest is enkel van toepassing op het lopende academiejaar.
 • een attest dat verklaart dat de persoon werd ingeschreven voor een (verplichte) toelatingsproef (volstaat niet om het recht op verblijf te bekomen. Dat kan enkel na voorlegging van een inschrijvingsattest).
 • een attest dat verklaart dat er een aanvraag werd ingediend voor een erkenning van een gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma (volstaat niet om het recht op verblijf te bekomen. Dat kan enkel na voorlegging van een inschrijvingsattest).
 • De eerste drie attesten bevatten volgende inlichtingen:
  • naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats, geboortedatum en nationaliteit van de vreemde leerling of student,
  • naam, adres en statuut van de onderwijsinstelling,
  • de officiële en volledige benaming van de studies, het type onderwijs (volledig leerplan - beperkt uurrooster, sociale promotie, ...), de weergave van het uurrooster (x uren per week), alsook het door de leerling of student gekozen type van inschrijving (regelmatige student, vrije student, ...),
  • het betrokken school- of academiejaar,
  • de datum van inschrijving,
  • de handtekening van de directeur of van de rector of van de persoon die verantwoordelijk is voor de inschrijvingen,
  • de stempel van de instelling.

3. een gedetailleerd studieplan indien het gaat om een voorbereidend (taal)jaar. Hieruit moet blijken op welke studies de vreemdeling zich wil voorbereiden, waar hij dat zal doen, wat het uurrooster zal zijn, …).

4. een bewijs dat men over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het vereiste minimumbedrag is voor het academiejaar 2010-2011 vastgelegd op € 569,- per maand. Het inkomen waarover een buitenlandse studenten met een gezin in België moet beschikken is niet wettelijk vastgelegd. Er wordt bij het bedrag van de alleenstaande student minsten € 150,- per persoon ten laste bijgeteld. Het bewijs kan geleverd worden:

 • via een studiebeurs,
 • op voorlegging van een verbintenis tot tenlasteneming buitenlandse student,
 • door een attest van een geblokkeerde bankrekening waarop een voldoende hoog bedrag staat. Dit bedrag moet overeenstemmen met het bedrag dat jaarlijks door DVZ wordt vastgesteld als minimumbedrag per alleenstaande student X 12 (+ € 150,- per maand per persoon ten laste). De DVZ aanvaardt enkel attesten van geblokkeerde rekeningen bij een Belgische bank, als er een samenwerkingsverband bestaat tussen de betrokken universiteit / hogeschool en de bank. De student maakt het geld over aan de onderwijsinstelling, die het op zijn beurt stort op een geblokkeerde rekening bij een bank. De onderwijsinstelling keert dan maandelijks het vereiste minimumbedrag uit aan de student. In sommige landen kunnen studenten zelf een geblokkeerde rekening openen (bv. in China).
 • door het inkomen dat een student verwerft door bij te klussen tijdens het academiejaar.

5. een medisch attest dat verklaart dat de student geen ziekte heeft die een gevaar betekent voor de volksgezondheid of de openbare orde en veiligheid.

6. bewijs van goed gedrag en zeden dat in het herkomstland wordt opgevraagd. Dit attest is enkel verplicht voor studenten ouder dan 21 jaar. In bepaalde gevallen kunnen studenten worden vrijgesteld van deze verplichting.

Het dossier wordt door de Belgische ambassade of het consulaat overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken (dienst Lang Verblijf) die de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

Tijdens de zomermaanden beleeft deze dienst een piek en ontstaat er al snel een achterstand in de behandeling van de aanvragen. Deadlines voor toelatingsaanvragen binnen de instelling houden dan ook best rekening met deze piekbelasting. Toelatingsdocumenten afleveren in juli of augustus zou er immers toe kunnen leiden dat de student niet tijdig zijn visum kan ontvangen.

Na een positieve beslissing ontvangt de student een visum type D met vermelding defpro na studies. Het visum wordt in het paspoort aangebracht. Afhankelijk van het attest van de onderwijsinstelling dat de student heeft ontvangen, wordt een bijzondere vermelding aangebracht:

 • ofwel: inschrijving in een onderwijsinstelling,
 • ofwel: toegelaten tot de studies,
 • ofwel: inschrijving toelatingsproef,
 • ofwel: aanvraag gelijkwaardigheid van een diploma.


Lees verder: 11.1.3.3   Bij aankomst
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen